News

ผ่านไปอย่างอบอุ่นสำหรับงาน 15 ปี สสส. “การเดินทางของความสุข” งานที่เปิดพื้นที่รวบรวมผลงานผ่านการเดินทางระหว่าง สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 15,000 องค์กร โดยหนึ่งในกิจกรรมในงานคือ การจัดแสดงนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ" จากภาคีเครือข่ายบริเวณ รวมกว่า 31 นวัตกรรม\n\nโครงการกินผักผ..